۰۸ بهمن ۱۳۹۷
آقارضا عکاسباشی

عکسی با مهر آقارضا عکاسباشی از برادرش حکیم الممالک و دو روحانی، بر روی زمینۀ تذهیب شدۀ لاکی روغنی.

Aqa_Reza

رضاصاد [ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ]

پوزینگ شخص وسط خیلی جالب هست.


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.