۰۹ شهريور ۱۳۹۷
درگذشت دکتر هادی شفائیه

Dr._Shafaeeyeh

استاد، دکتر میرهادی شفائیه، بنیان گذار رشته عکاسی در دانشکده های هنری ایران به ویژه دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران، پس از عمری تلاش خستگی ناپذیر در راه گسترش علمی و عملی عکاسی ایران در امریکا درگذشت. نوشتۀ دکتر محمد ستاری از نخستین دانش آموختگان عکاسی در دانشکدۀ هنرهای زیبا و استاد کنونی همین دانشکده، حق مطلب را دربارۀ این استاد گرانقدر بیان کرده است. این نوشته را در  سایت عکاسی بخوانید.

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.